آپارتمان متراژ بين 60 تا 70 متر فروش گام اول ،حسین پارسا ۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

آپارتمان تهران افسریه ش...

طبقه چهار-زيربنا 70متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز

6.75ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

07/12/1399جزئیات

آپارتمان تهران افسریه ش...

طبقه چهار-زيربنا 75متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

1.4ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

18/11/1399جزئیات

آپارتمان تهران افسریه ج...

طبقه سوم-زيربنا 64متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال

1.45ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

18/11/1399جزئیات

آپارتمان تهران افسریه ش...

طبقه دوم-زيربنا 69متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 6سال

1.38ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

18/11/1399جزئیات

آپارتمان تهران افسریه ش...

طبقه اول-زيربنا 62متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 25ميليون

1.55ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

18/11/1399جزئیات

آپارتمان تهران افسریه ش...

طبقه چهار-زيربنا 72متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگجنوبی-سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 17.36ميليون

1.25ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

18/11/1399جزئیات

آپارتمان تهران افسریه ج...

طبقه سوم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 1خوابه شمالی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 16ميليون

1.2ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

18/11/1399جزئیات

آپارتمان تهران افسریه ش...

طبقه چهار-زيربنا 75متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 16ميليون

1.2ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

18/11/1399جزئیات

آپارتمان تهران افسریه ش...

طبقه چهار-زيربنا 73متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

1.05ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

18/11/1399جزئیات

آپارتمان تهران افسریه ش...

طبقه دوم-زيربنا 65متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال

1.6ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

18/11/1399جزئیات

آپارتمان تهران افسریه خ...

طبقه دوم-زيربنا 65متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه شمالی-سن بنا 20سال

1.35ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

18/11/1399جزئیات

آپارتمان تهران افسریه ج...

طبقه دوم-زيربنا 64متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه شمالی-سن بنا 6سال

1.1ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

18/11/1399جزئیات