خبرخوان های ستاره شرق ، خیابان هشتم نیروی هوایی پلاک 87