کلنگی فروش گام اول ،حسین پارسا ۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

کلنگی تهران افسریه جنوب...

سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگجنوبی-سن بنا 18سال

2.9ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

18/11/1399جزئیات

کلنگی تهران افسریه جنوب...

زيربنا 200متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 5خوابه جنوبی-سن بنا 23سال

4.2ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

18/11/1399جزئیات

کلنگی تهران افسریه ، اس...

زيربنا 200متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 21سال

3.5ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

18/11/1399جزئیات

کلنگی تهران افسریه شمال...

زيربنا 210متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 5خوابه جنوبی-سن بنا 20سال

5.7ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

18/11/1399جزئیات