آپارتمان فروش گام اول ،حسین پارسا ۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

آپارتمان تهران افسریه ش...

طبقه چهار-زيربنا 70متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز

6.75ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

07/12/1399جزئیات

آپارتمان تهران افسریه ج...

طبقه پنجم-زيربنا 145متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

3.5ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

23/11/1399جزئیات

آپارتمان تهران افسریه ش...

طبقه چهار-زيربنا 75متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

1.4ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

18/11/1399جزئیات

آپارتمان تهران افسریه ج...

طبقه سوم-زيربنا 64متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال

1.45ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

18/11/1399جزئیات

آپارتمان تهران افسریه ش...

طبقه دوم-زيربنا 69متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 6سال

1.38ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

18/11/1399جزئیات

آپارتمان تهران افسریه ش...

طبقه اول-زيربنا 62متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 25ميليون

1.55ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

18/11/1399جزئیات

آپارتمان تهران بلوار اب...

طبقه چهار-زيربنا 95متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 32ميليون

3.04ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

18/11/1399جزئیات

آپارتمان تهران افسریه ش...

طبقه چهار-زيربنا 72متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگجنوبی-سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 17.36ميليون

1.25ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

18/11/1399جزئیات

آپارتمان تهران افسریه ج...

طبقه سوم-زيربنا 75متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 1خوابه شمالی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 16ميليون

1.2ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

18/11/1399جزئیات

آپارتمان تهران افسریه ش...

طبقه چهار-زيربنا 75متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 16ميليون

1.2ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

18/11/1399جزئیات

آپارتمان تهران افسریه ش...

طبقه چهار-زيربنا 73متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

1.05ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

18/11/1399جزئیات

آپارتمان تهران افسریه ش...

طبقه دوم-زيربنا 65متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال

1.6ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

18/11/1399جزئیات

آپارتمان تهران افسریه ش...

طبقه سوم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگشمالی- نوساز

3.8ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

18/11/1399جزئیات

آپارتمان تهران افسریه ش...

طبقه اول-زيربنا 145متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 3سال

3.8ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

18/11/1399جزئیات

آپارتمان تهران افسریه ۲...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه سه طبقه-سن بنا 15سال

2.6ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

18/11/1399جزئیات

آپارتمان تهران افسریه خ...

طبقه دوم-زيربنا 65متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه شمالی-سن بنا 20سال

1.35ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

18/11/1399جزئیات

آپارتمان تهران افسریه ج...

طبقه دوم-زيربنا 64متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه شمالی-سن بنا 6سال

1.1ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

18/11/1399جزئیات

آپارتمان تهران افسریه ج...

زيربنا 144متر-سيستم نقشه 6طبقه- نوساز

3.15ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

18/11/1399جزئیات

آپارتمان تهران افسریه

طبقه دوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

2.55ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

18/11/1399جزئیات

آپارتمان تهران افسریه ش...

زيربنا 105متر-سيستم نقشه 6طبقه- 3خوابه شمالی- نوساز

2.5ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

18/11/1399جزئیات

آپارتمان تهران افسریه ش...

زيربنا 105متر-سيستم نقشه 6طبقه- 3خوابه شمالی- نوساز

2.5ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

18/11/1399جزئیات

آپارتمان تهران افسریه

طبقه پنجم-زيربنا 108متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی-سن بنا 2سال

2.3ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

23/11/1399جزئیات